אוטוליין בע"מ ,  רחוב ריב"ל 12    תל אביב
  טלפון: 03-6397285 פקס:  03-6396876

                          Since 1962
עוד על פסק הדין ומסקנות ועדות בדיקה לענף שפורסמו

היכן מציב פסק הדין את ענף השירות והחלפים לרכב:
פסק דין זה, מציב את ישראל כמדינה היחידה בעולם שעל פי החלטת בית משפט מותרת הגבלת מוסכים ברכישת חלפים לצורך תיקונים וטיפולים שוטפים (שלא במסגרת אחריות יצרן).

יכולתיה של UMI ויבואני הרכב האחרים, למכור רכבים חדשים, חלפים, ולהשיג שליטה על שוק השירות לרכב באמצעות הסכמי התחזוקה ותימחורם, יוצרת ריכוזיות ושליטה מוגברת בענף השירות והחלפים.

בית המשפט בישראל הוא היחידי בעולם שהתיר להגביל את המוסכים ברכישת חלפים, ודרך זאת מתיר ליבואני הרכב, לשלוט על ההיצע, הביקוש והתימחור בענף השירות וחלפים לרכב בניגוד לכל החוקים, הפסיקות והכללים שגובשו לענף זה עם השנים. כאשר הכלל הראשון והמוביל שבהם, גובש בארה"ב ע"י רשות התחרות האמריקאית בשנת 1942. האם יתכן שחלק מבתי המשפט בארץ, עדיין לא הפנימו את נחיצותה של תחרות שיוויונית בשווקי השירות והחלפים לרכב, לטובת כלל הציבור? גם אחרי 70 שנה!

וכראיה לנכונות עמדתנו, ותוצאת הריכוזיות בענף, אנו מציינים את מסקנות הועדות שדנו בנושא

מסקנות ועדת טרכטנברג
 2.3  קשיים בפיקוח בדיעבד על ענפים לא תחרותיים
"השוואה בינלאומית מלמדת שהיקף האכיפה ביחס להתנהגות בעלי מונופולין בישראל אינו שונה מהותית מזה הנהוג ברשויות התחרות במדינות העולם. יחד עם זאת, דומה שצעדי האכיפה שננקטו בהקשרים אלו לא תמיד הביאו לתוצאות המקוות. להמחשה, צו יבואני הרכב אמור היה להביא להפסקתן של פרקטיקות אנטי-תחרותיות בקשר עם שיווק חלפי רכב לטובת הצרכנים. הנתונים המצויים בפנינו כיום מלמדים שכך לא קרה תוקפו של הצו פג באפריל 2008."

"כמו כן מצאה הוועדה בתחום חלקי החילוף הרווחיות הממוצעת של היבואנים גבוהה מאוד לאורך זמן. הסיבה לכך נעוצה
ככל הנראה בכוח השוק שמחזיקים יבואני הרכב בתחום החלפים. לכן מוצע לנקוט צעדים להגברת התחרות בחלקי החילוף, בין היתר באמצעות העברת הסמכת "מוסכים מורשים" למשרד התחבורה וניתוק הזיקה בין יבואני הרכב והמוסכים המורשים בקשר עם שימוש בחלפים מקוריים שלא במסגרת אחריות יצרן".

מתוך מסקנות ועדת זליכה
עיוותים שיוצר הקשר בין היבואן למוסך
"
במצב השוק היום, על מנת שמוסך יוכל לנהל מרכז שירות מוכר (מוסך רשמי שהוגדר כך על ידי היבואן) עליו להתקשר בהסכם עם היבואן. עבור מוסכים רבים עניין מרכז השירות מהווה מטה לחמם שאילולא זאת היו, ככל הנראה, חדלים להתקיים. לטענת חלק מן המוסכים המורשים (וגם באמצעות באי כוחם) מכריחים היבואנים, הלכה למעשה, את המוסכים שבמסגרת הסכם ההרשאה, לרכוש חלפים מקוריים מן היבואנים בלבד. כפייה זו מהווה הסדר כובל שפוגע במחיר שיכל הלקוח הסופי לקבל מן המוסך עבור החלף או התיקון בכללו (בשל העדר אלטרנטיבה או תחרותיות)".

"הסדרים מסוימים אף מתירים ליבואן לקבל מהמוסך מידע גורף לגבי היקף הטיפולים, מהותם, והחלפים שהותקנו עקב כל תיקון
ותיקון. בפני הוועדה הובא הסכם כאמור ועולה כי תוכנו מאפשר ליבואנים להכריח את המוסך לכמות מלאי מסוימת, לתמרץ לפי יעדי שיווק של חלפים מקוריים ולהתממשק למחשבי המוסך ולמסד נתוני המלאי שלו".

המלצה 26
"ייאסר על יבואנים לפקח, לבקר ואף לקבל מידע על תיקונים ושירות של מוסכים ולהתערב בהם בכל צורה שהיא". 

מסקנות חברת "שלדור" שערכה מחקר שהוזמן ע"י משרד האוצר(קישור לדו"ח השלם של חברת שלדור)
מחירי החלפים בישראל מהגבוהים בעולם
נתגלו " כמה כשלים תחרותיים ומבניים במקטע החלפים מביאים לכך שליבואני הרכב בישראל יש השפעה גדולה מהמקובל בעולם, המתבטאת בשיעור גבוה של חלפים מקוריים, ובמחירים גבוהים של חלפים מקוריים ותחליפים", כותבים בשלדור - ופערי המחירים ניכרים לעין.

קישור לכתבה ב "גלובס"  על מחירי החלפים והשירות.