אוטוליין בע"מ ,  רחוב ריב"ל 12    תל אביב
  טלפון: 03-6397285 פקס:  03-6396876

                          Since 1962
הצו המוסכם
2003-2008
הצו המוסכם בענף החלפים והשירות לרכב

החל מאפריל 2003, העניק בית המשפט להגבלים עסקיים  תוקף של פסק דין לצו מוסכם שנחתם בין הממונה על הגבלים עסקיים לבין עשרים ושניים יבואני רכב הפועלים בישראל שנמצאו מפרים את חוק ההגבלים העסקיים ופגעו בתחרות החופשית בענף.

בצו המוסכם נקבעו מספר כללי התנהגות ליבואנים, בין השאר נקבע בסעיף הראשון לצו והמרכזי כי יבואני הרכב לא יוכלו לאסור על מוסכיהם המורשים לרכוש ולעשות שימוש בחלפים ובשמנים מכל סוג ומין, כל עוד אלה עומדים בדרישות איכות והתאמה. בהתאם יוכל המוסך המורשה לרכוש את החלפים בהם יעשה שימוש מכל ספק חלפים, ובכלל זה אף חלפים תואמים, חלקי פח, וחלפים העומדים בדרישות תקינה, ולרכוש שמנים כל עוד אלה עומדים באיפיונים שקבע יצרן הרכב. 

הסעיף המרכזי הנוגע לרכישת חלפים אומר:
לא יגביל יבואן רכב, בהסכם הרשאה או בכל דרך אחרת, ישירה או עקיפה, מוסך שרות, בכל הנוגע לרכישת מוצר תעבורה או לשימוש בו, זולת אלה:
א. רשאי יבואן רכב לחייב מוסך שרות בהסכם הרשאה לרכוש או לעשות שימוש במוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה;
ב. רשאי יבואן רכב לחייב מוסך שרות בהסכם הרשאה לעשות שימוש במוצר תעבורה מסוג מסוים ובכלל זה לקבוע את סוגו, איכותו, התאמתו, תוצרתו ומקור רכישתו בהתקיים מי מהמקרים הבאים:
1. בעת שמוסך השרות מעניק שרות לרכב במסגרת האחריות לרכב, בתנאי שיבואן הרכב או יצרן הרכב או מי מטעמם נושאים ב- 90% או יותר מהתשלום בגין שרות כאמור...בבקשת הממונה לאישור הצו (סעיף 74)  כתב הממונה:
"לגישת הממונה, סעיף 1 נועד לשים קץ להסדרי הבלעדיות שבין המשיבות למוסכי השרות, זאת לאחר שנמצא כי הסדרים כובלים אלה פגעו בתחרות בענפי השרות לרכב ומוצרי התעבורה. בהתאם לנוסח הסעיף, כל דרך – ישירה או עקיפה – בה ינקטו המשיבות, אשר נפקותה המעשית היא הגבלת מוסכי שרות ברכישת מוצרי תעבורה, תהא מנוגדת להוראת סעיף 1 לנוסח המוצע לצו, ועל כן תהא אסורה".


בשנת 2005 קבע הממונה על ההגבלים העסקיים כי יבואני רכב הפרו את הוראות הצו  כאשר המשיכו להגביל את מוסכי השרות ברכישת חלפים בניגוד להוראות הצו.

UMI  הודיעה לממונה כי אין בכוונתה למלא אחר הוראותיו של הממונה על ההגבלים העסקיים .

בקשת הממונה לאישור הצו
נוסח הצו המוסכם
קישור  לפסק הדין שאישר את נוסח הצו.